Cisza.
Milczenie jest złotem.
Home Theme Ask me anything Submit

Radiohead - Creep (via skinnydream-diary)

(via skinnydream-diary)

I don’t care if it hurts
I want to have control
I want a perfect body
I want a perfect soul

Coma

Trzeba uprzytomnić sobie, że nawet kiedy wszystko straci sens, znajdziesz przestrzeń ,gdzie wielka wiara tłumi lęk.

(via wsrod-chmur)

Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter